• Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740

Projekt

Romska Ungdomsförbundet driver årligen flera olika projekt av olika karaktär. Projekten är såväl lokala, regionala, nationella som internationella och involverar förutom romska ungdomar i Sverige ett stort antal samarbetspartners. Romska Ungdomsförbundets samarbetar med samtliga utvecklingskommuner för romsk inkludering, regeringskansliet, Länsstyrelsen i flera län för att nämna några exempel. Projekten finansieras av olika bidragsgivare beroende på omfattning och karaktär. Samtliga projekt har tydliga mål och utvärderas externt.

Hälsoinspiratörer

Romska Ungdomsförbundet utbildar romska ungdomar till hälsoinspiratörer. Det innebär att romska ungdomar blir mer medvetna om deras egen och andras hälsa och kan inspirera fler till ett liv med bättre hälsa. Utbildningarna har initierats av Romska Ungdomsförbundet och framtagits i samverkan med Länsstyrelsen i Skånes län. Utbildningar sker i olika modeller och Romska Ungdomsförbundet har sedan 2015 utbildat hundratals unga romska män och kvinnor. De har i sin tur inspirerat tusentals till ett liv med bättre hälsa.

Hand i hand

De tidigare romska kvinnliga hälsoinspiratörerna ger sig nu ut i de skånska kommunerna och ger stöd och rådgivning till unga romska kvinnor i behov av en stödjande hand. Hälsoinspiratörerna verkar över hela Skåne och bl.a. genom motiverande samtal guida unga romska kvinnor till mer hälsomedveten livsstil.

Ung & Rom

Romska Ungdomsförbundet och Gävle Romska förening utvecklar en romsk app för att minska informationsglappet mellan myndigheter och romer. Appen som lanseras under nästa år kommer att underlätta för romer som söker information om myndigheter med uppdrag inom strategin för romsk inkludering samt för myndigheter att nå ut till romer i landet. Appen kommer förutom samhällsinformation även innehålla tjänster för språkutveckling mm.

Ambassadörer för romsk inkludering

Regeringen har utsett fem utvecklingskommuner för romsk inkludering. Kommunerna Borås, Haninge, Stockholm, Uppsala samt Gävle har uppdraget under 2016 – 2019 att visa på goda exempel på hur romer integreras samt inkluderas i samhället. För att nå målen utbildar Romska Ungdomsförbundet ungdomar till att vara ambassadörer för romsk inkludering i de respektive utvecklingskommunerna. I samverkan med samtliga utvecklingskommuner, Länsstyrelsen i Stockholm samt Skolverket utbildas 10 ungdomar årligen för att verka som ambassadörer för sin kommun, för romsk inkludering, för romska ungdomar. Ambassadörerna är verksamma på skolor, i föreningar, i enskilda möten med ungdomar och deltar aktivt i kommunernas strategi för romsk inkludering.

Romska Ungdomsförbundet | Box 150 24 | 200 31 Malmö