• Stacks Image 2233
  • Stacks Image 2236
  • Stacks Image 2239

Projekt

Romska Ungdomsförbundet driver årligen flera olika projekt av olika karaktär. Projekten är såväl lokala, regionala, nationella som internationella och involverar förutom romska ungdomar i Sverige ett stort antal samarbetspartners. Romska Ungdomsförbundets samarbetar med samtliga utvecklingskommuner för romsk inkludering, regeringskansliet, Länsstyrelsen i flera län för att nämna några exempel. Projekten finansieras av olika bidragsgivare beroende på omfattning och karaktär. Samtliga projekt har tydliga mål och utvärderas externt.

Hälsoinspiratörer

Romska Ungdomsförbundet utbildar romska ungdomar till hälsoinspiratörer. Det innebär att romska ungdomar blir mer medvetna om deras egen och andras hälsa och kan inspirera fler till ett liv med bättre hälsa. Utbildningarna har initierats av Romska Ungdomsförbundet och framtagits i samverkan med Länsstyrelsen i Skånes län. Utbildningar sker i olika modeller och Romska Ungdomsförbundet har sedan 2015 utbildat hundratals unga romska män och kvinnor. De har i sin tur inspirerat tusentals till ett liv med bättre hälsa.

Hand i hand

De tidigare romska kvinnliga hälsoinspiratörerna ger sig nu ut i de skånska kommunerna och ger stöd och rådgivning till unga romska kvinnor i behov av en stödjande hand. Hälsoinspiratörerna verkar över hela Skåne och bl.a. genom motiverande samtal guida unga romska kvinnor till mer hälsomedveten livsstil.

Ung & Rom

Ladda ner appen Ung&Rom via AppStore och Google play. Appen har många olika funktioner, bland annat vilka myndigheter som har statliga uppdrag inom strategin för romsk inkludering. En annan funktion är rebusspel för att revitalisera romani chib. Appen kommer att finnas på samtliga i Sverige erkända varieteter av romani chib och texterna blir även möjliga att få upplästa.

Ambassadörer för romsk inkludering

Regeringen har utsett fem utvecklingskommuner för romsk inkludering. Kommunerna Borås, Haninge, Stockholm, Uppsala samt Gävle har uppdraget under 2016 – 2019 att visa på goda exempel på hur romer integreras samt inkluderas i samhället. För att nå målen utbildar Romska Ungdomsförbundet ungdomar till att vara ambassadörer för romsk inkludering i de respektive utvecklingskommunerna. I samverkan med samtliga utvecklingskommuner, Länsstyrelsen i Stockholm samt Skolverket utbildas 10 ungdomar årligen för att verka som ambassadörer för sin kommun, för romsk inkludering, för romska ungdomar. Ambassadörerna är verksamma på skolor, i föreningar, i enskilda möten med ungdomar och deltar aktivt i kommunernas strategi för romsk inkludering.

Demokrati-ambassadörer

Romska Ungdomsförbundet genomför med stöd av MUCF projektet Romska Demokratiambassadörer i samverkan med Demokratiakademin. Målet är att upplysa om samt öka kunskapen om demokratiska rättigheter, öka påverkan och inflytande samt skapa förutsättningar för fler romska ungdomar att rösta och på andra sätt öka sin delaktighet i samhället. Projektet genomförs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås samt Örebro. Inom projektet verkar ett femtiotal romska ungdomar och bla. produceras podcastens, kortfilmer och möten sker med beslutsfattare. Demokratiakademin utbildar deltagarna i demokratiska värderingar och rättigheter.

Genomförs med stöd av MUCF.

Vi läser om romer

Boken är finansierad av Skolverket och Romska Ungdomsförbundet. Till boken hör en studielåda som ger användarna möjlighet att prova kläder och smycken, lära om hantverk, lyssna till musik, läsa en romsk saga och andra böcker om romer.
Utöver boken och studielådan finns en interaktiv
hemsida: www.romernashistoria.se som är kopplad till boken och studielådan. Där kan man läsa mer om romerna, prova kläder och besöka en romsk vagn virtuellt. Man kan även lära sig romani chib och ladda ner olika aktiviteter.

Språkkort

De romska språkkorten ligger i en ask med 100 st olika kort. På ena sidan finns en illustration och vad illustrationen heter på det romska språket Kaale. På baksidan av kortet visas ordet på de romska språken Arli, Kelderash och Lovari.

Sketcher

Romska sketcher på Youtube.

Sisters in arms

Projektets mål går ut på att stärka unga romska kvinnors organisering och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i majoritetssamhället. Målet är att stärka deltagarna såväl individuellt och som grupp. Målet är även att främja fortsatt utbildning för ökade möjligheter för inkludering i samhället.

Projektet bjuder in kvinnliga representanter för organisationer och institutioner bl.a. myndigheter, skolor, socialtjänst, polis m.fl. vill vi inom projektet skapa utrymme för dialog mellan unga romska kvinnor och starka kvinnor i samhället för att ge deltagarna en nyanserad bild av majoritetssamhället där en majoritet av de romska kvinnorna är exkluderade och lever i ett utanförskap. Deltagarnas nya kunskaper ska spridas till flera romska kvinnor för att öka medvetenheten och vi kommer bl.a. använda oss av Peer to peer metoder.

Projektet kommer att bedrivas i Västra Götaland.

Genomförs med stöd av MUCF.

Romska Ungdomsförbundet | Box 225 | 214 28 Malmö